Anasayfa / Haberler / TARIMSAL SULAMAYA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ..

TARIMSAL SULAMAYA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ..

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği yayımlandı.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, “Tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama ve mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması; Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması ile Güneş enerjili sulama sistemi kurulması yatırımları desteklenecek” dedi. Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanacağını kaydeden İl Müdürü Sırrı Yılmaz alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının da kırk beş günlük süre içinde tamamlanması gerektiğini vurguladı.
İl Müdürü Yılmaz yazılı açıklamasını şöyle sürdürdü : “Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilecek. Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Gerçek kişiler ve şirketler, kendilerine ait arazilerde veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak; Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecekler. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteğinden yararlananlar, Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamayacaklar. Başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son beş yıllık dönemde yürürlüğe giren Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğleri kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamayacaklar. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.-TL, tüzel kişiler için 200.000.-TL’yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.”
Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle devam etti : “Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları, tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanacak ve hibeye esas mal alım bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamayacak. Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Yatırımcılara, aşağıda yer alan bireysel sulama sistemi grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla, hibe desteği ödemesi yapılacak: Tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi, Center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin; yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi. Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler ile kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamayacaklar. Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları piyasa fiyat araştırmalarına dayandırılacak ve keşifleri ayrıntılı olarak belirtilecek. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları ve malzeme miktarları hibe sözleşmesi süresince artırılamayacak. Tebliğ ile hibe desteği verilmeyecek olan giderler; Her türlü borç ödemeleri, Faizler, Başka bir kamu kaynağından finanse edilen harcama ve giderler, Kur farkı giderleri, Makine ve ekipman kira bedelleri, Nakliye giderleri, Bankacılık giderleri, Denetim giderleri, KDV ve ÖTV’de dâhil iade alınan veya alınacak tüm vergiler, İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri, Eğitim giderleri, Üretim tarihi, başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere son iki yıldan önce olan bireysel sulama sisteminin alım giderleri, Faturası olmayan ve başvuru tarihinden önce veya sözleşmede belirtilen mal alımının tamamlanma tarihinden sonra faturalanmış giderler, Güncel Uygulama Rehberinde belirtilen ve yatırımcıların tedarikçilerden temin edeceği teknik belgeler içinde yer alan belgelerden eksiği bulunan satın alma giderleri, Tarlaya montajı yapılmayan ve eksik teslim edilen bireysel sulama sistemi giderleri olarak belirlendi. Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışında tutulacak. Hibe başvurularında, tarla içi sulama sistemi ile su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı birlikte projelendirildiği durumlarda, su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamayacak, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular hibe desteği kapsamı dışında tutulacak. Hibe başvurularında, güneş enerjisi sistemi ile sulama sisteminin birlikte projelendirildiği durumlarda, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin %50’sini aşamayacak, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak. Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; Programın uygulama yılı itibarıyla 1 Ocak tarihinden başlayarak kırk beş gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılacak. İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin olacak. Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayınlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalamak zorunda olacaklar. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmayacaklar. Yatırımcı Tebliğ, güncel Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini feshedecek. Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremeyecek. Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Uygulama Rehberi, genelgeler ve veri tabanı üzerinden duyurular yayınlanacak. Programın başlangıç yılı olması nedeniyle, 2016 yılına ilişkin başvurular, Tebliğin yayımı tarihi itibariyle başlayacak.”

Hakkında Çiğdem Gkhüseyinoğlu

Diğer Haber

Kral suyu nedir, ne işe yarar?

Pek çok madde kolay asitlerde çözülebilse de bazı maddelerin çözünmesi çok zordur. Bu maddeler için …

[ajax_load_more loading_style="infinite fading-circles" container_type="div" post_type="post" images_loaded="true" placeholder="true" button_loading_label="Haber Yükleniyor..." scroll_distance="500px"]